Hva innebærer en utleggsforretning for deg?

Utleggsforretning.com

Hvordan slette en utleggsforretning?

 

Dette er et tosidig spørsmål avhengig av hva spørsmålsstiller ønsker svar på. Det ene er hvordan man kan slette en utleggsforretning før den blir avhold, det er hvordan slette betalingsanmerkninger som et resultat av utleggsforretning.

 

Full innfrielse før en utleggsforretning er avholdt skal medføre at saken skal avsluttes uten å avholde utleggsforretningen. Når du betaler en avholdt utleggsforretning, så skal alle pant og utleggstrekk slettes eller stoppes.

 

Videre så faller grunnlaget for betalingsanmerkninger bort, men skyldner må ofte selv ta initiativ til å få dette slettet dersom det er foretatt en registrering i utleggsregisteret i Løsøreregisteret, noe som kredittopplysningsbyråene igjen bruker som grunnlag for betalingsanmerkninger.

 

Hvordan stoppe avholdelse av en utleggsforretning?

 

Det er flere måter man kan stoppe behandlingen av en utleggsforretning på. Den enkleste og mest opplagte er å innfri kravet før datoen som er fastsatt av namsmannen for avholdelse.

 

Du kan betale kravet enten til kreditor eller denne sitt inkassobyrå, eventuelt så er namsmannen pliktig til å ta imot betaling av kravet. Sistnevnte er imidlertid så uvanlig at enkelte namsmenn kan forsøke å avvise deg, noe de ikke har anledning til. Da har du i tilfelle en god sak ved senere klage til tingretten.

 

Dersom du betaler direkte til kreditor eller inkassobyrå, så omfattes dette blant annet av kravet til god inkassoskikk at disse trekker saken dersom kravet er oppgjort. Det forutsetter naturligvis at kravet er fullt oppgjort, inkludert påløpte omkostninger og renter.

 

Ved sen betaling, tett opp mot dato for avholdelse av utleggsforretningen, er det imidlertid ikke rimelig å forvente at kreditor eller inkassobyrået rekker å fange betalingen opp og trekke saken i tide. I slike tilfeller kan kreditor ikke holdes ansvarlig for unødvendige omkostninger som påløper.

 

Skyldner bør uansett, uavhengig om betalingen ble utført i god til eller rett før dato for avholdelse, selv ta initiativ og oversende melding til namsmannen sammen med kopi av kvittering på at kravet er oppgjort.

 

Hvordan få slettet utleggsforretningen i utleggsregisteret?

 

Dersom det er nedlagt trekk i lønn eller trygd, eller at utleggsforretningen er avholdt med intet til utlegg, så blir det registrert en anmerkning om dette i utleggsregisteret som er en del av løsøreregisteret.

 

Dersom du senere betaler inn hele kravet og kreditor eller inkassobyrået ikke selv melder i fra til namsmannen om dette, så vil denne anmerkningen heller ikke bli slettet før den uansett vil bli omfattet av slettefristen som gjelder for slike anmerkninger i utleggsregisteret. Dermed vil dette heller ikke bli fanget opp av kredittopplysningsbyrået som ikke kan lastes i den forbindelse.

 

Vi mener at inkassobyrået bør ha, og har en plikt med tanke på kravet til god inkassoskikk, en plikt til å selv melde i fra til namsmannen når slike saker er oppgjort, men det skjer sjeldent da det ikke får noen konsekvenser ved å ikke gjøre det.

Dermed overlates skyldner selv til å sørge for sletting av anmerkningen i utleggsregisteret. Dette er egentlig en ganske enkel og oversiktlig prosess som reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven §  7-28 og § 7-29.

 

Skyldner må da sende en begjæring til namsmannen med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-28 dersom det gjelder anmerkning som er registrert i forbindelse med utleggstrekk. Dersom det gjelder anmerkning som gjelder «intet til utlegg», så henvises det til § 7-29.

 

Det bør være tilstrekkelig å rette en slik begjæring på en ellers uformell måte til namsmannen eller namsfogdkontoret som avholdt utleggsforretningen, med en henvisning til at saken er oppgjort og at du derfor krever beslutningen opphørt slik at det slettes i utleggsregisteret.

 

Når anmerkningen blir registrert i utleggsregisteret så vil dette fanges opp relativt fort av kredittopplysningsbyråene som vil oppdatere sine registre og slette betalingsanmerkninger vedrørende dette.

 

Slette utleggsforretning på grunn av formelle feil?

 

Det er en del formelle krav som skal være til stede for at det kan begjæres utlegg, noe som er nødvendig for at det noe senere skal avholdes en utleggsforretning.

 

For at det skal kunne begjæres utlegg så må det bakenforliggende kravet være tvangskraftig. Hvis det ikke er tilfelle så kan det heller ikke avholdes en utleggsforretning og den skal avvises av namsmannen som skal nekte å ta den til følge.

 

For at et krav skal være tvangskraftig så må det foreligge et tvangsgrunnlag. Videre må oppfyllelsesfristen i tvangsgrunnlaget være oversittet. I tillegg så skal det i de aller flette tilfeller, tidligst på dato for oppfyllelsesfristen, være sendt et varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers betalingsfrist.

 

Hvis ikke disse kravene er oppfylt så kan det heller ikke begjæres utlegg og namsmannen skal ikke ta begjæringen til følge.

Videre er det en del formelle krav til selve begjæringen, men dette er ofte forhold som kreditor eller inkassobyrået får mulighet til å korrigere mens saken avventes hos namsmannen.

 

Hva er et tvangsgrunnlag?

 

Et tvangsgrunnlag kan være en rekke forskjellige dokumenter. Det vanligste er gjeldsbrev, dommer, tidligere utleggsforretninger, offentlige forelegg m.m.

 

Der det foreligger et uomtvistet pengekrav med et såkalt skriftstykke (typisk kopi av faktura eller inkassovarsel) vil dette fungere som tvangsgrunnlag. Dersom saken er omtvistet eller skyldner tvister et slikt krav når det fremmes i en utleggsbegjæring, så vil forliksrådet måtte behandle saken først mens saken står i bero hos namsmannen.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.