Hva innebærer en utleggsforretning for deg?

Utleggsforretning.com

Hvordan beskytte eiendeler ved utleggsforretninger?

 

Det er svært sjeldent at folk spekulerer i å havne i gjeldsproblemer, med det resultatet at det før eller siden blir avholdt en eller flere utleggsforretninger mot dem. Med unntak av uærlige mennesker som gjerne planlegger å flytte fra landet for godt eller som vil spekulere i å få til en gjeldsordning og derfor ønsker å stifte mest mulig gjeld på kort tid med det formål at de ikke skal gjøre opp for seg, så er gjeldsproblemer og utleggsforretning ikke noe folk flest spekulerer i.

 

Når det er sagt så blir det ikke avholdt en utleggsforretning mot deg over natten. Så hva kan du gjøre av lovlige tiltak for å beskytte mest mulig av eiendelene dine når det skal avholdes en utleggsforretning mot deg?

 

Svaret er at i det øyeblikket utleggsforretningen avholdes så er det for sent å gjøre slike tiltak. Skal du beskytte eiendeler og penger, må dette gjøres god tid i forveien, men enkelte ting kan du gjøre så sent som dagen før, men det meste bør planlegges måneder eller år i forveien.

 

Et eksempel på en situasjon det kan være fornuftig å gjøre litt vurderinger og handlinger rundt dette er dersom du planlegger å starte et nytt firma. Selv om mye risiko kan begrenses ved oppstart av nytt firma ved å stifte et AS i stedet for et firma med personlig ansvar, så er det behov for kapital og du kan risikere lengre perioder uten lønn. Det er derfor lurt å se på hva du kan gjøre i denne oppstartsfasen for å beskytte eiendeler, spesielt hjemmet ditt, dersom ting ikke går som planlagt.

 

Er det smart å sette huset på kona?

 

Fra gammalt av er det «å sette huset på kona» en velkjent taktikk for å beskytte familiens hjem mot pågang fra kreditorer. Dette er ikke lenger en trygg strategi, da det i ettertid er innført lovendringer for å unngå at eiendeler kan unndras på denne måten.

Selv om huset står kun på den ene parten i et forhold, så kan det tas pant i bolig til ektefeller samboer under visse forutsetninger dersom det ikke kan sannsynliggjøres partens enerett. Dette fremgår nærmere i lov om tvangsfullbyrdelse §7-13 tredje avsnitt:

 

 «Dersom saksøkte er gift eller lever i et ekteskapslignende forhold som har vart i minst to år, eller hvor samboeren har, har hatt eller venter barn med saksøkte, kan utlegg tas i en ideell halvdel av felles bolig ervervet under samlivet, hvis ikke et annet eierforhold blir sannsynliggjort. At bare den ene part er registrert eller meldt som eier, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre partens enerett.»

 

Uansett kan det i slike tilfeller hvor kun den ene parten av eierne er saksøkt, kun tas pant i det som kalles ideell halvpart, noe som i seg selv kan være en liten beskyttelse mot tvangssalg dersom det tas utlegg i eiendommen.

 

Dette betyr ikke at det alltid er mulighet til å ta pant i felles bolig. Dersom bolig er ervervet av den ene parten før ekteskap eller samboerskap og/ eller det kan sannsynliggjøres at kun den andre parten er eier av eiendommen, så kan det ikke tas pant i boligen til skyldners partner. Det er ofte tvilstilfeller i slike saker, så det kan være fornuftig å innhente juridisk hjelp for å sikre at boligen er trygg i slike tilfeller.

 

Ektepakt og særeie

 

Det å skrive en ektepakt hvor den ene parten har særeie på hele eller deler av formue og eiendom kan være en effektiv måte verdier på i forkant av mulige gjeldsproblemer. Her bør man alltid få juridisk hjelp slik at ektepakten blir formelt riktig samt at den blir lovlig tinglyst.

 

Husk at ektepakt, særeie og det «å sette huset på kona» har en potensiell bakside. Partneren kan helt lovlig rett og slett «stikke av» med det du føler er felles verdier. Det vil også få betydning ved arv, spesielt dersom du har særkullsbarn som da mister retten til å arve sin andel av det som er tatt med i ektepakten.

 

Bilen kan settes på annen person

 

Det er lettere å beskytte en bil mot utleggsforretning ved å foreta et formelt eierbytte til partner, familiemedlem eller en venn du stoler på. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon på at det har blitt foretatt et reelt eierbytte, for eksempel på at penger tilsvarende bilens verdi har blitt overført mellom partene eller at det er gjort opp på annen måte.

 

Selv om det er lov å gi bort en bil i gave, så kan det fremstå som mistenkelig dersom dette er gjort kort tid før utleggsforretningen og det ikke finnes annen logisk forklaring enn at det er et forsøk på å unndra verdier fra utlegg.

 

Det er også viktig å vite at dersom bilen settes på en annen person så er det denne er personen som nå eier bilen. Det betyr at denne kan gjøre som den vil med bilen selv om det ikke var intensjonen, men samtidig blir personen ansvarlig for kostnader slik som forsikring, trafikkforsikringsavgift, bompenger, feilparkeringer m.m.

 

Det kan ikke tas pant i leaset bil!

 

Dersom du har leset en bil så trenger du ikke å bekymre deg for at det blir tatt utleggspant i forbindelse med utleggsforretning. Det er nemlig ikke du som står som eier i utgangspunktet, men dem du leaser bilen av.

 

Husk at utleggspant ikke er det samme som tvangssalg.

 

Selv om det tas pant i dine eiendeler slik som bil, båt eller bolig, så er dette ikke ensbetydende med et tvangssalg. Du kan fortsatt håpe på at det ikke begjæres tvangssalg selv om dette normalt vil være neste steg i prosessen.

 

Det kan være flere grunner til at kreditor ikke ønsker å følge opp med en begjæring om tvangssalg.

 

Flytt verdier til utlandet!

 

Namsmannen i Norge har ikke beslagsrett i utlandet. Det betyr at kreditor må gå etter eiendeler i utlandet i det landet eiendelene befinner seg i og følge loven og prosessen i det aktuelle landet. Veldig ofte er dette en så dyr og tungvint prosess at det skal mye til før kreditor forsøker på dette, men du har aldri noen garantier.

 

Det er generelt lettere å forfølge penger i Skandinavia, EU land og USA enn verden for øvrig. Tommelfingerregelen er jo mindre vestlig og mer u-landspreg et land har, jo mer håpløst er det med kreditors øyne. Dubai er pr. d.d. et attraktivt land i slik henseende med et interessant boligmarked, men ting kan endre seg fort.

 

Det er i dag veldig enkelt å opprette konto i utlandet hos såkalte Fintech banker. Eksempler på dette er Revolut, Wise og N26. Hos disse kan du opprette konto og overføre penger dit i løpet av få timer fra din norske bank.

 

Det er i utgangspunktet helt lovlig å flytte verdier til utlandet, så lenge det gjøres i henhold til andre lover og regler i Norge.

 

Ikke pådra deg straffeansvar!

 

Straffelovens kapitel 31 har en rekke bestemmelser om kreditorvern som kan medføre straff dersom du foretar disposisjoner for å hindre kreditors mulighet til å få dekning. Du bør derfor ikke bli for kreativ og gjøre mange krumspring dagen før det skal avholdes en utleggsforretning dersom dette kan tolkes som du har forsøkt å unndra eller forringe verdier. Jo lenger tid i forveien slike disposisjoner er gjort, jo bedre stilt er du.

 

Vær også oppmerksom på at selv om du har flyttet penger til utlandet, så er du pliktig til å opplyse om dette til Skatteetaten på skattemeldingen, og til namsmannen ved utleggsforretning. Det er ikke noe straffeansvar for å unnlate å svare på en foreleggelse om begjæring av utleggsforretning til namsmannen, men når det først blir svart på dette, så medfører det straffeansvar å gi feil opplysninger til offentlig tjenesteperson.

 

Dersom du har opplyst om beløp du eier i utlandet, så kan namsmannen ikke ta pant i dette. Imidlertid kan namsmannen legge dette til grunn for beregning av utleggstrekk og/ eller at det tas beslag av midler på din norske lønnskonto som du ellers ville hatt rett til å beholde. Namsmannen kan med andre ord ikke ta dine midler i utlandet, men kan kompensere ved å ta større andel av det du har i Norge da du selv kan forsyne deg fra midlene i utlandet.

 

Det samme gjelder kontanter. Det er lett å gjemme, men du er likevel pliktig til å opplyse om det du har av dette. Mange velger likevel å ta større kontantuttak før en utleggsforretning.

 

Sett penger i kryptovaluta.

 

Det er to hovedmåter å oppbevare kryptovaluta på. Det er enten ved å oppbevare dem på en kryptobørs eller oppbevare dem på en egen software eller hardware lommebok (såkalt «self custody»).

 

Dersom du oppbevarer dine midler på en norsk kryptobørs, så kan namsmannen ta pant i midlene på lik linje med andre eiendeler i Norge.

 

Dersom du derimot oppbevarer din kryptovaluta på en kryptobørs i utlandet, slik som Crypto.com, Binance eller Coinbase, så er disse i likhet med penger på utenlandsk konto noe namsmannen ikke kan ta beslag i.

 

Dersom du velger å ha full kontroll over dine egne kryptovaluta og oppbevarer dem selv på en egen software eller hardware lommebok, så har du full kontroll over dem selv. Så lenge du ikke gjør passord eller nøkler frivillig til namsmannen, og ellers har beskyttet dette godt for tilgang fra andre, så er namsmannen sjanseløse når det gjelder å beslaglegge dine kryptovalutaer. Namsmannen kan kreve at du oppgir dette til dem, men de kan ikke tvinge passord ut av deg på noen måte, noe de fikk erfare i saken omtalt i denne artikkelen. Vi kan jo alle glemme..

 

Ellers gjelder det samme i forhold til kryptovaluta som penger på utenlandsk konto. Selv om namsmannen ikke klarer å beslaglegge dette, så er du pliktig til å opplyse om det og namsmannen kan ta høyere beslag i andre verdier. Dersom du har mistet dine koder derimot, så har du ikke tilgang på kryptoen og du er da avhengig av det du ellers ville hatt krav på å beholde.

 

Husk også at kryptovaluta er veldig volatilt, det vil si at det svinger mye i verdi. Du kan unngå dette ved å veksle til såkalte stablecoins, som skal gjenspeile den til enhver tid gjeldende verdien på en oppgitt valuta. Du risikerer fortsatt valutasvingninger samt at du ikke har en garanti på at kryptovalutaen klarer å gjenspeile denne verdien.

 

Be foreldre og andre personer du skal arve om å ta med en viktig forutsetning i testamentet sitt.

 

Det finnes en åpning i dekningsloven for å beskytte midler mottatt ved arv mot gjeld. Arvelater må i så fall ha tatt med en forutsetning i sitt testamente om dette og en del formelle krav må oppfylles. Et slikt testamente bør utfylles i samråd med advokat for å få alle formaliteter riktig.

 

Dette er en litt tungvint prosess, men kan være en måte å for eksempel klare å beholde lukrativ eiendom i familien selv om en eller flere arvemottakere har gjeldsproblemer.

 

Namsmannen kan komme hjem til deg.

 

Det skjer svært sjeldent da de aller fleste utleggsforretinger avholdes på namsmannens kontor, men namsmannen har rett til å komme hjem til deg for å avholde utleggsforretning hvis han mener det er hensiktsmessig.

 

Namsmannen kan ta pant i alt av formuesgoder «som er tjenlig til utlegg», det vil si at det har en viss verdi og er omsettelig, og du ikke har behov for dette i husstanden som en del av naturlig innbo, utstyr, klær m.m.  Ting med affeksjonsverdi har også en delvis beskyttelse dersom det ikke er åpenbart urimelig at skyldner får beholde dette.

 

E fleste namsmenn bruker fornuft i en slik sammenheng, men enkelte er mer ivrige i tjenesten enn andre. Dersom du frykter at namsmannen skal komme hjem til deg kan det være lurt å fjerne maleriet du arvet og som har stor betydning for deg for sikkerhets skyld. Det same gjelder sølvtøy og andre verdigjenstander.

 

Det finnes også skrekkhistorier hvor kreditorer har bedt namsmannen ta pant i rasehunder eller rasekatter som har unormal høy verdi til å være kjæledyr. Vi er ikke kjent med at de faktisk har fått pant i kjæledyr til folk, men du kan risikere at en overivrig namsmann mener du driver med oppdrett og tar pant i dette. Så lenge du har ervervet rasekatt eller rasehunder med det formålet at det er kjæledyr, så står du nok sterkt i en klagesak til tingretten, men mye skade kan da allerede være skjedd. Ta dine forhåndsregler hvis du har mange og unormalt dyre kjæledyr. Folk flest trenger imidlertid overhodet ikke å bekymre seg for at namsmannen tar kjæledyrene deres.

 

Igjen så må du ikke glemme reglene om din opplysningsplikt til namsmannen og mulighetene for straffeansvar, så her må du gjøre fornuftige avveininger.

 

Vær oppmerksom på muligheter for omstøtelse ved konkurs

 

Ved personlig konkurs har også bostyrer gode muligheter for å gå tilbake i tid og kreve disposisjoner omstøtt. Dette vil si at dersom du har overført midler til bestemte kreditorer og familie i en bestemt periode før konkursen, kan bostyrer omstøte disse disposisjonene og kreve det tilbakebetalt. Dette er et mer omfattende tema, som vi ikke går nærmere inn på, men bare nevner det.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.